KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zduńskiej WoliSTATUT 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Podstawy prawne:

 

 1. Akt założycielski – Uchwała Rady Miasta z dnia 27 października 2017r.
 2. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1189);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., po. 1223);
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1817);
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922);
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2017 poz. 2077);
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 697);
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

Spis treści

DZIAŁ I 

Rozdział 1 Informacje ogólne o Szkole 

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta 

DZIAŁ II

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły 

Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w szkole 

Rozdział 3 Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Rozdział 5 Nauczanie indywidualne

Rozdział 6 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

DZIAŁ III

Rozdział  1 Organy  szkoły i ich kompetencje

DZIAŁ IV

Rozdział 1 Organizacja  nauczania

Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

Rozdział 3 Organizacja  wychowania i opieki

Rozdział 4 Organizacja szkoły

Rozdział 5 Oddział przedszkolny

DZIAŁ V

Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

DZIAŁ VI

Rozdział 1 Obowiązek szkolny

Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów

Rozdział 4 Strój szkolny

Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

Rozdział 6 Nagrody i kary

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły

DZIAŁ VII

Rozdział  1 Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły

DZIAŁ VIII

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

DZIAŁ IX

Ceremoniał szkolny

DZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

DZIAŁ I

 

Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole

 

 • 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli  im. Stefana Żeromskiego zwana dalej szkołą jest placówką publiczną.
 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
  i sprawdzianów.

 

 • Siedzibą szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi jest budynek przy ulicy Żeromskiego 2/4.
 • Organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli.
 • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę Podstawową nr 11 w Zduńskiej Woli im Stefana Żeromskiego.  
 • Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa nr 11
  w Zduńskiej Woli im. Stefana Żeromskiego. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa nr 11 w  Zduńskiej Woli im. Stefana Żeromskiego”.  
 • Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

 

 1. pieczęć urzędową (pieczęć okrągła) : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
 1. stosowana do pieczętowania świadectw szkolnych
 2. stosowana do pieczętowania legitymacji szkolnych
 1. stempel prostokątny:
 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 
 1. Stefana Żeromskiego 

         w Zduńskiej Woli

 1. St. Żeromskiego 2/4 tel.(43) 823-25-18

NIP 829-10-66-490, REGON 000734707

 

 • Szkoła jest jednostką budżetową.
 • Obwód szkoły obejmuje ulice okreslone w Uchwale Rady Miasta.
 • Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej.
 • Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 • Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 • Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 • Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany.
 • 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

 

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  rodziców (prawnych opiekunów);
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz uchwale Prezydenta Miasta Zduńska Wola. 
 2. 3. Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli. 

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

 

 • 2. 1. Misja szkoły 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

 1. Wizja szkoły Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. 

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu
o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. 

 1. Model absolwenta:

Absolwent Szkoły Podstawowej  nr 11 wZduńskiej Wolijest  człowiekiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

- czerpie radość z nauki;

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

- zgodnie współpracuje z innymi;

- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania szkoły

 

 • 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 1. Głównymi celami szkoły jest:
 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej; 
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 
 4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania; 
 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11.  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
 1. Do zadań szkoły należy:
 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                 z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 12. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 15. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 16. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 17. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi
  i symbolami państowymi;
 18. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia zgodnie z odrębnymi przepisami;
 19. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 20. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 21. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 22. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 23. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 24. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 25. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 26. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 27. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 28. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 29. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 30. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 31. ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 32. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 33. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

4.Zadaniem Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 
 2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 
 3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 
 4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 
 5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 6. praca w zespole i społeczna aktywność; 
 7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 
 • 4.Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
 • 5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów   i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski   z realizacji celów i zadań szkoły.  
 • 6.Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
 • 7. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania;
 2. program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;

           2.Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w szkole

 

 • 8.1.Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu
  o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

 

 • W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 • 9. 1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.
 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;
 2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
 2. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 5. Program nauczania zawiera :
 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2.   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej    

              kształcenia   ogólnego;

 1. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,
  w  jakich program będzie realizowany;
 2.  opis założonych osiągnięć ucznia;
 3.  propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 1. Wniosek, o którym mowa  w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;
 2. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania   z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  wpkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole;
 3. Opinia, o której mowa w pkt. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;
 4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;
 5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów
  w szkole  i zawiera numer kolejny,  pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. 1/SP11/2017. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania  w  formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku;
 6. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów nauczycielskich w terminie do  30 czerwca każdego roku.

 

 • Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 • Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                 z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
 • Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 

 1. z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego 

         lub

 1. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
 • 10.  Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 

 • Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację
  w szkole.
 • Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej. 
 • Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

 

 1. jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
 2. jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

 • Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

 

 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

 

 •  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.
 • Dyrektor szkoły,  na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
 • Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie sp11.zdunskawola.ploraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

 • 11. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.   

 

 • Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 • Ilekroć mowa o: 

 

 1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
  a zakupiony z dotacji celowej;
 2. materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

 • Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 • Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
  w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 • Biblioteka nieodpłatnie:

 

 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
 3. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 

 

 • Zasady udostępnia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, których zakupu dokonono z dotacji celowej MEN zawarte są Regulaminie wypożyczania podręczników.
 • Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 

 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki w dniu przerwania nauki;
 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
  w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty  protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 
 • 12. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczo – profilaktycznym.
 1. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 2. Program wychowawczo -profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,
  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

 

 • Program, o których mowa w ust. 1 rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z radą pedagogiczną.  Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez radę pedagogiczną i radę rodziców. 
 • W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo- 
  profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 4,  program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
  z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo- profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. 
 • Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia w miarę możliwości zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 • Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

 

 • 13. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
 1.    realizację przyjętego w szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2.    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3.    realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy  we

         współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka  

         i  rodziny;

 1.    działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji  między  

         rówieśnikami;

 1.    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 2.    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 3.    prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 • 14. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną: 

1)   nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole,

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,

 1. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 2. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi
        w § 22 i 23 statutu szkoły.       
 • 15. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 3. 1niniejszego statutu;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i  harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.50
  i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia w miarę możliwości higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga; 
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie  w miarę możliwości pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. ogrodzenie terenu szkoły;
 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 
 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych
  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję
  o zasadach udzielania tej pomocy; 
 19. dostosowanie w miarę mozliwości mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
  i wycieczkach poza teren szkoły;
 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć
  z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
 23. w miarę możliwości objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.
 • 16.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek i wyjść obowiązujący w szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 • 17. Zasady pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli określa Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli.
 • 18.Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 • 19.  Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 • 20. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć regulają odpowiednie procedury.
 • 21. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

Rozdział 3
Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

          

 • 22.  Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

 • W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 

 • 23.   W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym zgodnie
  z obowiązujacymi przepisami prawa. 

Rozdział 5
Nauczanie indywidualne

 

 • 24. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa. 

 

Rozdział 6
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

 • 25 Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa. 

DZIAŁ III

Rozdział  1
Organy  szkoły i ich kompetencje

 

 • 26. 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli,
 2. Rada pedagogiczna,
 3. Rada rodziców,
 4. Samorząd uczniowski.
 • 27. Każdy z wymienionych organów w § 26 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • 28.1. Dyrektor szkoły:
 1. kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;
 3. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 4. wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą. 
 • 29.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
 • 30.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa                   o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
 • 31.  Dyrektor szkoły:
 1. 1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w  szczególności:
 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości  pracy;
 2. przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
 4. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 5. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
 6. opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 9. dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 10. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;
 11. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  po zasięgnięciu opinii rady rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
 12. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
 13. opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;
 14. współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców,samorządem uczniowskim;
 15. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 16. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
 17. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
  dziale II  rozdziale 3   statutu  szkoły;
 18. organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy pp;
 19. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  dziale II, rozdziale 5 statutu szkoły;
 20. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 21. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 
 22. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły klasowe, przedmiotowe, problemowo-zadaniowe;
 23. zwalnia uczniów z zajęć  WF-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 24. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
 25. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w  § 107 statutu szkoły;
 26. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia;
 27. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;
 28. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej uczniom;
 29. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia;
 30. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;
 31. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
 32. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 33. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w  §130 statutu szkoły;
 34. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 35. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich. 

 • Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:  

 

 1. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi prowadzącemu;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć; 
 5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
 6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
 7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
 8. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
  a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 9. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 10. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 11. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 12. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
 13. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 14. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
 15.  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 16.  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 17.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 18. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 19. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 • Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu
  o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
 4. dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 5. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                                          i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                                  i pracowników;
 7.  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 8.  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 9.  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 10.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 11. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 12.  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 13. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 14.  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 
  i zatwierdzania;
 15.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

 • Sprawuje opiekę nad uczniami:

 

 1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;
 2. powołuje komisję stypendialną;
 3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce;
 4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
 5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
 • 32.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

 • 33.  Rada Pedagogiczna

 

 • Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli jest kolegialnym organem szkoły. 
 • W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
  w Zduńskiej Woli. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 
 • Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 • W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
 • Zebrania rady pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 • Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

 

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
 3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 6. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 7. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 8. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 9. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 10. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
 11. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej;
 4. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
 5. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 6. opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
 7. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 8. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 9. opiniuje projekt finansowy szkoły;
 10. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 11. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
 12. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 13. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 14. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 8. ma prawo składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządami uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
 9. może wybierać delegatów do rady szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 10. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 11. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 12. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.
 2. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.
 5. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
 1. określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
 2. stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
 4. listę obecności nauczycieli;
 5. uchwalony porządek obrad;
 6. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
 7. przebieg głosowania i jej wyniki;
 8. podpis przewodniczącego i protokolanta.
 1. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.

 

 • Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
 • Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
 • Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
 • Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 34.  Rada rodziców.

 

 •  Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 • Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 • W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców (prawnych opiekunów ) z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły;
 • Celem rady rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
 • Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 • Zadaniem  rady rodziców jest w szczególności:

 

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 1. Programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców;

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 2. opiniowanie projektów  planów  finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
 3. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 4. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 5. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców. 
 6. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 7. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
  w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 
 1. 9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją rady rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
 2. Rada rodziców może:
 1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 1. Tryb wyboru członków rady:
 1. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 2. datę wyboru do rady rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli
  i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
 3. wybory do rady rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
 1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
 2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
 3. do rady rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
 4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu rodziców, 
 5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
 6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy, 
 7. niezwłocznie po podliczeniu głosów komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
 8. członkami rady rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów,
 9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,
 10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 • 35.  Samorząd uczniowski

 

 • W Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 •  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 • 36.  Zasady współpracy organów szkoły.

 

 • Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 • Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 • Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 • Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 • Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości.
 • Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. radę rodziców i SU w formie pisemnej, a radzie pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.
 • Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                                     i kształcenia dzieci według zasad ujętych w §37 ust. 1 statutu szkoły.
 • Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 38 niniejszego statutu.

 

 • 37.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania                                  i kształcenia dzieci.

 

 • Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

 

   1. znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowaczo - profilaktycznego szkoły;
   2. zgłaszania do  programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski
    i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
   3. współudziału w pracy wychowawczej;
   4. znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;
   5. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
    i w przypadkach wymagających ich znajomości;
   6. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
    i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
   7. uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny lub inni nauczyciele/specjaliści.
   8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców.

 

 • Rodzice mają obowiązek:

 

  1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
  4. zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
  5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
  6. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
  7. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
  8. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
  9. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
  10. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
  11. uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.
 • 38.   Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 

 • W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców: 

 

 

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

dyrektora szkoły;

 1. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 2. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 3. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

 • W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 •  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 •  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

DZIAŁ IV

Rozdział 1
Organizacja  nauczania

 

 • 39. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 
 1.   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
 2.   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 
 3.   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 5. zajęcia z zakresu doradztwa zaodowego;
 6. zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;
 7. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
  w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. 2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego (dopuszcza się w przypadku zajęć:  zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne);
 4. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych (dopuszcza się : zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki, etyki);
 5. w toku nauczania indywidualnego; 
 6. w toku zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 7. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 8. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 9. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego   (2 godz.);
 10. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

 

 • Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
 • Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych
  i międzyklasowych:

 

1) Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV -VIII,  dokonuje się podziału na grupy jeśli liczba uczniów w klasie przekracza aktualną ilość stanowisk komputerowych
w pracowni komputerowej. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, zajęcia prowadzone są
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów. 

3) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

4) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  i chłopców.

 1. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 2. W  oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Nauczyciele o których mowa w ust. 6:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone
w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 1. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie uczestniczą nauczyciele i specjaliści,
  o których mowa ust.6.
 • 40.Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u.
 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. 2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione. 
 3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych;
 4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
  w dwóch rodzajach zajęć.  
 6. 6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.
 • 41. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                 wychowania do życia w rodzinie.

 

 • Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 • Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 • 42. 1.Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
 1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte
  w  statucie szkoły -Dział VII – Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 
 2. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). 
  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo  „ zwolniona”.
 3. uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • 43. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 • 44. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
 • 45. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.  Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami) ucznia.
 • 46. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • 47. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
 • 48. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.
 • 49. Przerwy lekcyjne trwają  5 i 10 minut oraz  dwie po 15 lub  20 minut w zależności od organizacji zajęć.
 • 50. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Rozdział 2
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

 • 51.1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej                                     i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • 52. 1. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
 1. Dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, zajęć z uczniem zdolnym i innych;
 2. Dziennik świetlicy, biblioteki szkolnej;
 3. Dziennik pedagoga i psychologa;

4) Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe;

 1. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik dokumentujący pomoc psychologiczno – pedagogiczną, dziennik pedagoga, dziennik psychologa, dziennik świetlicy
  i biblioteki są własnością szkoły. 

 

Rozdział 3
Organizacja  wychowania i opieki

 

 • 53. Szkolny  system  wychowania.
 1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Program wychowawczo-profilaktyczny. 
 2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia
  w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 
 3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do: 
 1. pracy nad sobą;
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności  innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancję; 

 4)   rozwoju samorządności; 

5)   dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 

6)   budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą; 

7)   tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły    

      akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:
 1. zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu: 
  1. zasady kultury bycia,
  2. zasady skutecznego komunikowania się,
  3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
  4. akceptowany społecznie system wartości 
 8. chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń:
 9. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 10.  jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 
 1. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klas opracowują klasowe plany pracy na dany rok szkolny. 
 • 54.  Wolontariat w szkole

   W szkole w ramach samorządu szkolnego funkcjonuje szkolny klub wolontariatu.

 

 • Koordynatorem szkolnego klubu wolontariatu jest opiekun samorządu szkolnego.
 • Szkolny klub wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.
 • Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:

 

 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5.  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. promowanie idei wolontariatu;
 9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 10. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 

 • Wolontariusze: 

 

 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 4. członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
  o innych;
 5. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 6. członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy;
 7. każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swojezdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 8. każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godniereprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;

 

 • Struktura organizacyjna klubu wolontariatu.

 

 1. Klubem wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który jest jednocześnie opiekunem samorządu szkolnego;
 2. Opiekun klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc  rodziców (prawnych opiekunów);
 3. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 4. Na koniec I półrocza i roku szkolnego nauczyciel koordynator wspólnie z członkami klubu  sporządza sprawozdnie z działalności szkolnego klubu wolontariatu i przedkłada dyrektorowi szkoły w odpowiednim terminie;
 

 • Formy działalności:

 

 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
 3. udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.    

 

 • Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 • Nagradzanie wolontariuszy

 

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;
 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną                          i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;
 3. Formy nagradzania:
 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
 2. przyznanie dyplomu,
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
 4. pisemne podziękowanie do rodziców,
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.  Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

 

 •  Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

 • 55.System doradztwa zawodowego

           1.Szkoła prowadzi działania z zakresu doradztwa zawodowego.

           2.Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

 1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,
 3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,
 4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych,
 5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów  w świadomym wyborze szkoły,
 7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy uczniów,
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego,
 9. w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
 4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

          3.Sposoby realizacji działań doradczych.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

 1. zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym,
 2. pogadanki, warsztaty, projekcje filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych,
 3. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów,
 4. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących,
 5. konkursy,
 6. udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej,
 7. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,
 8. giełdy szkół ponadpodstawowych,
 9. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych,
 10. praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki  „Informator o zawodach” lub inne,
 11. wywiady i spotkania z absolwentami.
 1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
 1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej,
 2. poznawanie siebie, zawodów,
 3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia,
 4. indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły,
 5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
 6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
 7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
 1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                       w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 3. wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
  i światowym na temat: 
 1. rynku pracy, 
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych   

     obszarach świata pracy, 

 1. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych   

     w życiu codziennym i zawodowym, 

 1. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży

     z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, 

 1. programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 
 2. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych., 
 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 3. kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,
 4.  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły,
 5.  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji   i materiałów do pracy
  z uczniami itp. 
 6. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 
 1.   tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu  

      doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, 

 1.  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

      zawodowej, zawartych w Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

 1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,
 2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
 3. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, np.: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,
 4. stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie
  i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne).
 • 56.Współpraca z rodzicami.
 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
 2. 2.  Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest poprzez:
 1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
 2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
  z wychowaniem dziecka,
 1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
 1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
 2. przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne,
 1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce, 
 2. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. inspirowanie rodziców do działania,
 3. wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. wskazywanie obszarów działania,
 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców,
 1. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rady rodziców, zespołów,  które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
 2. koordynowanie działań szkolnych,  rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
 1. ustalanie form pomocy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych,
 3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
 4. angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.
 • 57. Świetlica szkolna.

 

 • Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu oraz dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych w szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 
 • Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 • Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w  Zduńskiej Woli. 
 • Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców (prawnych opiekunów) kierowanego do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 • Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 • Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 • Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 • Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły. 
 • Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 • W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 • Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 • Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.                  

 

 • 58.  Stołówka szkolna 
 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizację;
 3. pracownicy zatrudnieni w szkole.

 

 • Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 następnego miesiąca przelewem na rachunek szkoły lub w kasie.
 • Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
 • W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obiadu do intendenta. 

 

Rozdział 4
Organizacja szkoły

 

 • 59.  Baza szkoły.
 1. Bazę szkoły stanowią:
 1.  sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
 2.  biblioteka,
 3. pracownia komputerową  z dostępem do Internetu,         
 4. sala gimnastyczną 
 5. przebieralnie, 
 6. magazynek  sportowy,
 7. boisko sportowe przy szkole,
 8. plac zabaw z minisiłownią,
 9. gabinet pedagoga,
 10. gabinet logopedy,
 11. gabinet pielęgniarki,
 12. pomieszczenie do zajęć dodatkowych,
 13. świetlica szkolną,
 14. kuchnia i zaplecze kuchenne,
 15. pokój nauczycielski,
 16. sekretariat,
 17. szatnia,
 18. stołówka,
 19. sklepik szkolny.
 • 60. Organizacja nauczania w szkole.
 1. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  
 2. 2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne zasady  oceniania. 
 3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.

 

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, mogą być ustalone: 

 

 1. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
  w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznaniowych,
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub   potrzebami społeczności lokalnej.
 1. 5. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
 3. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 3 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Szkoła zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów)
  o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu.

 

 • Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 

 1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
 2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 1. 9. Zajęcia, o których mowa w ust. 8 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę. 
 3. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych przkazuje go do 21 kwietnia każdego roku szkolnego organowi prowadzącemu. 

 

 •  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
  w sprawie ramowych planów nauczania.
 •  Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych
  w obwodzie szkoły.
 • W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły dokonuje:

 

 1. podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu klasowej rady rodziców

lub

 1. zatrudnia pomoc nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału. 
 1. 15. W przypadkach, jak w ustępie 14 pkt 1, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy klasowa rada rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły
  z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
 2. 16. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 15.
 3. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
 4. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.   
 • 61Działalność innowacyjna i eksperymentalna
 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.  Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. Działania te regulują odpowiednie przepisy.
 2.   2.  Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 3. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 4. 4. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. opinii rady rodziców;
 3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
  w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 • 62.Praktyki studenckie.
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego  w Zduńskiej Wolimoże przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem zzkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami,
  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 2. 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                             Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.
 • 63.Biblioteka szkolna

 

 • Biblioteka jest: 

 

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 
 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

 •  Zadaniem  biblioteki jest: 

 

  1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
  2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
  3.  prowadzenie działalności informacyjnej,
  4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
  5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
  6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
  7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
  8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
  9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
  10.  organizacja wystaw okolicznościowych.
 1. 3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy: 
 1. w zakresie pracy pedagogicznej: 
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
  3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
  4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
  5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
  6. udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki.

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych: 

 

 1. troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 4. prowadzenie ewidencji zbiorów,
 5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8. planowanie pracy: opracowanie  rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarzu zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 10. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy. 
 1. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 2. zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 4. zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
 5. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 6. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 1. 7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności 

i planie pracy biblioteki.

 1. 8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców  
  i innych ofiarodawców.  
 • 64. Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy.
 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły. 
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 1. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 2. koordynowania działań w szkole;
 3. zwiększenia skuteczności działania;
 4. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 5. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 6. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 7. doskonalenia współpracy zespołowej;
 8. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 9. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
  i organizacji;
 10. ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
  w wykonywaniu zadań;
 11. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
 1. W Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli  powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

 

 • Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 • Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 • Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 • Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku
  w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
 • Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 5września  każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje przydziału zadań i  opracowuje się plan pracy.
 • Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły  w terminie do 15 września  każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły. 
 • Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 • Przewodniczący przedkłada  na radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
 • Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
 • Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
 • Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
 • Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

 

 

Rozdział 5
Oddział przedszkolny

  

 • 65.  1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

 

 •  Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych. 
 • Oddział przedszkolny w szczególności: 

 

 1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • 66. 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 

 

 • Oddział przedszkolny pracuje w godzinach  zatwierdzonych przez organ prowadzący.
 • Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.
 • Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego  pobytu dziecka w placówce. Wysokość opłaty ustala organ prowadzący.
 • Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 • O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej  sześciomiesięcznym uprzedzeniem.

 

 • 67. 1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut.

 

 1. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne przepisy.
 • 68. 1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody organu prowadzącego.
 2. Oddział przedszkolny  organizuje w ciągu roku szkolnego trzy stałe spotkania z rodzicami. 
 • 69. Bezpieczeństwo dzieci.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
 2. a) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi, 
 3. b) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka  przez rodziców pod opiekę nauczycieli,
 4. c) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 5. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie organizowanych  wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 6. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.
 • 70. 1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki.
 1. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki.
 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, aw przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania
 •         71. 1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
 1. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 
 • 72. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę  powszechnej dostępności.
 • 73. 1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w dwóch etapach:

 1) I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

 2) II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony jest w sytuacji gdy szkoła  dysponuje wolnym miejscem w oddziale przedszkolnym.

 • 74. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ prowadzący i dostępne są na stronie internetowej BIP organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • 75.1. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest  równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.
 • 76.1. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna 

z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Niespełnianie  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • 77. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego
 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
 2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
 3. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczyciela, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
 4. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 5. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego odbierane są przez rodziców lub osoby upoważnione  po zakończeniu zajęć. 
 6. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
 7. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
 • 78.1. Rodzic zobowiązuje się do:

    1) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;

    2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu  kalendarzowym.

 • 79. Rodzice mogą opłacać na początku każdego roku szkolnego, dobrowolną składkę ubezpieczeniową za dziecko. 
 • 80. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:

1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie,

4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą grupę.

 • 81. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej,

2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego i podmiotowego traktowania,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy specjalistycznej,

7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz    ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ.

 

DZIAŁ V

Rozdział 1
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 • 82.  Zadania nauczycieli.

 

 • Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 •  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

 

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;
 3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,     
  a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 7.  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 8. wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
  w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 9. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 5. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.
 1. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 2. uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;
 3. zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
 4. udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 5. informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;
 6. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału
  w konkursach, zawodach;
 7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 8. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 9. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 10. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 11. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
 12. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p;
 13. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych
  w „Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli.”,  a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
 14. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;
 15. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 16. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 17. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną;
 18. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.

 

 • W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 2. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
  i  doskonaleniem zawodowym.
 • 83.  Zadania wychowawców klas.
 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,              a   w szczególności:  
  1.  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 • Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

 

   1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
    i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
   2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
   3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
   4. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
    i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
   5. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
   6. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
   7. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
    i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
   8.  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
   9.  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
    i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
   10. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie (zespół klasowy lub edukacji wczesnoszkolnej) w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
   11. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 
   12.  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
   13.  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
   14.  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
   15.  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach 

i organizacjach;

 1.  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 
 2.  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
 3. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 4.  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;
 5.  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 6.  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

 

 • Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 
 • Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 

 1. prowadzi dziennik lekcyjny,  arkusze ocen;
 2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy;
 3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek klasowych przez skarbnika klasowego;
 4. wypisuje świadectwa szkolne; 
 5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.  
 • 84.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
  i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 
 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 6. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły;
 8. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku zgodnie z instrukcją postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne;
 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.
 2. 5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 3. 6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
  z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 4. 7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej  i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 5. 8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
  i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 7. 10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 8. 11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie  wycieczek i wyjść, obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Zeromskiego w Zduńskiej Woli.
 9. 12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć
  w danym miejscu;
 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;
 4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 5. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
 6. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 7. po skończonej  lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, a nauczyciel rozpoczynający lekcję do zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
 8. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

 

 • Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 • 85.  Wicedyrektor 

 

 • Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego. 
 • Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  rady rodziców oraz organu prowadzącego, dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.
 •  Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w  § 86 Zakres obowiązków wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa dyrektor szkoły. 

 

 • 86.  Zakres obowiązków wicedyrektora:
 1. 1.  Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 2. nadzór nad samorządem uczniowskim;
 3. nadzór i kontrola stołówki szkolnej, 
 4. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
 5. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
 6. prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
 7. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
 8. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 9. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla  wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 10. opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;
 11. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
 12. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
 13. wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
 14. opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
 15. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
 16. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 17. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 18. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą dyrektora szkoły i pozytywnej opinii rady rodziców w zakresie działania programowego;
 19. opracowywanie  na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 20. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego  przedmiotu;
 21. kontrolowanie  realizacji  indywidualnego nauczania;
 22. egzekwowanie  przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
 23. dbanie  o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
 24. przygotowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
 25. przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolowanie  jej zawartości;
 26. kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 27. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
 28. współpraca z radą rodziców i radą pedagogiczną;
 29. kontrolowanie  pracy pracowników obsługi;
 30. dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 31. współpraca z poradnią pedagogiczno–psychologiczną, policją i służbami porządkowi
  w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
 32. przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności regulaminu pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
 33. wykonywanie  poleceń dyrektora szkoły.
 34. zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.
 • 87. 1. W Szkole obowiązuje Regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły  
  w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce. 
 1. 2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 
  w Regulaminie pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • 88.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
 • 89. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.DZIAŁ VI 

Rozdział 1
Obowiązek szkolny

 

 • 90.  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • 91. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
 1. 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • 92. Odroczenie obowiązku szkolnego.
 1. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 2. 2. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic/ prawny opiekun jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. 
 • 93. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.
 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty.
 2. 2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 3. 3. Za spełnianie obowiązku szkolnegouznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 94. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • 95. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.
 • 96. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze  zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
  w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

 

Rozdział 2
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

 

 • 97. Członek społeczności szkolnej. 
 1. 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły
  w określony przez zasady  przyjmowania sposób. 
 2. 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej. 
 3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.   
 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne. 
 5. Traktowanie członków. 
 1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
 2.  Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
  w sferę jego życia prywatnego;
 3.  Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii;
 5. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
 1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
 2. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
 3. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
 4. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

6) Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

 1. 6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole. 
 2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
            8.  Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły
  i kultywować jej tradycje.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczniów

 

 • 98. Prawa i obowiązki uczniów. 
 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 
 1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
 2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,
 3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,
 4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
 6.  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie
  z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
 7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,
 8. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
  ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami,
 9. realizacji programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,
 10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,
 11. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
 12.  korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 13. korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły,
 14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
 15. zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
 16. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,
 17.  wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych,
 18. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie,
 19. być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu,
 20. składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,
 21. składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
 22. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej śródrocznym i końcoworocznym,
 23. uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych w terminie i w sposób ustalony
  z nauczycielem przedmiotu, a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym
  z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;
 • 99 .1.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 11 ma obowiązek: 
 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
 2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
 4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy,
 5.  przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 
 1. a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
 2. b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
 3. c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 1.  troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
 2. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,
 3. usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie,
 4. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych,
 5.  dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej,
 6.  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
 7.   dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających,
 8.   pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
 9.   przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.
 • 100.1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
  że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 
 1. 2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma obowiązek  przebywć w tym czasie pod opieką świetlicy,  jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.         
 2. 3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub drugiego języka, o ile jest wprowadzony,  po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • 101. W ostatnim tygodniu nauki  (VIII klasa, i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 • 102. Uczniom nie wolno:
 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  o podobnym działaniu,
 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, w tym m.in. napojów energetycznych.,
 4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
 5. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                    i zgody   zainteresowanych,
 6. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, chyba, że prowadzący zajęcia nauczyciel zadecyduje inaczej (telefon jako pomoc dydaktyczna),
 7. Zapraszać do szkoły osób obcych.

Rozdział 4
Strój szkolny

 

 • 103. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

 

 • Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
 • Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.
 • Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również
  w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
 • Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą. 
 • Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
 • Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja,  obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości,
  o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

 

 

Rozdział 5
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

 

 • 104. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

 

 • Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu.
 • W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia postanowi inaczej.
 • Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
 • Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) zakazuje się używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
 • Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły.
 • W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
 •  W przypadku nie zastosowania się do § 104. pkt. 1-7 uczeń zobowiązany jest do oddania telefonu, którego odbioru mogą dokonać rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły.

 

 

Rozdział 6
Nagrody i kary

 

 • 105. 1. Nagrody
 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 2. wzorową postawę,
 3. wybitne osiągnięcia,
 4. dzielność i odwagę.
 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 3. dyplom,
 4. statuetka,
 5. nagrody rzeczowe,
 6. inne, np. bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów.
 1. Nagrody finansowane są przez radę rodziców oraz z budżetu szkoły;
 2. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen
  z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 3. Uczeń otrzymuje tytuł wzorowego ucznia, jeśli w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 4. Na koniec roku szkolnego uchwałą rady pedagogicznej przyznaje się nagrodę: 
 1. pieniężną dyrektora szkoły dla ucznia, który uzyskał najwyższą średnią ocen
  w szkole,

                2)  książkową dla ucznia:

 1. otrzymującego świadectwo z wyróżnieniem;
 2. który brał udział w co najmniej 5 konkursach za wyjątkiem konkursów klasowych;
 3. ucznia ostatniej klasy aktywnie działającego na rzecz szkoły w ciągu pobytu
  w szkole.

                3) statuetkę dla ucznia ostatniej klasy:

 1. a)     wielokrotnie reprezentującego szkołę podczas zawodów sportowych począwszy       

                               od   klasy IV.

 1. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11
  w Zduńskiej Wola.
 1. Kary
 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:
 1. uwaga ustna nauczyciela,
 2. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku lekcyjnym,
 3. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
 4. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,
 5. nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,
 6. przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora uchwałą rady pedagogicznej),
 7. na podstawie uchwały pady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. wchodzi w kolizje z prawem,
 4. demoralizuje innych uczniów,
 5. permanentnie narusza postanowienia statutu.
 1.  Kara wymierzana jest na wniosek:
 1. wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,
 2. rady pedagogicznej,
 3. innych osób.
 1. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
 1. wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
 2. wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,
 3. odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

Rozdział 7
Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

 • 106. Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły.  
 1. 1. Rada  pedagogiczna   szkoły     może  podjąć uchwałę o  rozpoczęciu  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje łódzki kurator oświaty. 
 2. Wykroczenia stanowiące podstawę   do  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły:
 1. świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły; 
 2. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
 3. świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych; 
 4. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
 5. kradzież; 
 6. wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
 7. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
 8. czyny nieobyczajne;
 9. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10)  notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących; 

11)  zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

12)  fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle kodeksu karnego.

 1. 3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.
 • 107. Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły:
 1. 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania; 
 2. 2. Dyrektor  szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  rady pedagogicznej szkoły. 
 3. 3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog, psycholog  szkolny,  rzecznik  praw  ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  samorządu uczniowskiego. 
 4. 4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić radzie  pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  radę pedagogiczną o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 
 5. 5. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.  
 6. 6. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły. 
 7. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały rady pedagogicznej.
 8. 8. Dyrektor szkoły kieruje sprawę do łódzkiego kuratora  oświaty.
 9. Decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają i  podpisują  rodzice  (prawni opiekunowie).  
 10. 10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego                     w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 
 11. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji. 

DZIAŁ VII

Rozdział  1
Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania

 

 • 108. 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia;

 

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości    i umiejętności w stosunku do:

 

 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
  –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

 1. informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
  o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
  co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
  -wychowawczej.

 

 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 2. ustalanie kryteriów zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;
 4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 119 ust.1 i §120 ust.6 statutu szkoły;
 5. przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminówklasyfikacyjnych i poprawkowych;
 6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania
  i pisemnych prac uczniów.

 

 • Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 
 • Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 • 109. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:
 1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

 w oparciu o okresową ewaluację;

 • 110.  Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o: 
 1.    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych
  i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
 2.  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3.  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 1.   Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 1.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :
 1. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
 2. opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły;
 3. w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy lub nauczyciela – dostęp w godzinach pracy wychowawcy lub nauczyciela i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;
 4. w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;
 5. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5. 
 2. 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie wydane przez publiczną PPP o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • 111.   Rodzaje ocen szkolnych.
 1. 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:
 1. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
 2. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 
 • 112.   Jawność ocen.
 1. 1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2.   Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
 3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. 
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
 1. na zebraniach ogólnych;
 2.  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
 3. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;
 • 113.   Uzasadnianie ocen.

 

 •  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
 •  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie
  w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki
  w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 
 • W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic (opiekun prawny) mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 2. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 

 • 114. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikitych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego-także systematyczność udziału
  w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • 115.  Skala ocen z zajęć edukacyjnych  (wersja bez oceniania kształtującego)

 

 • Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 

 • Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 

 

 • Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Zasady  Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).
 •  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

 

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:
 1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
 3. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
 4.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów.
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu  w danej klasie, 
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań, problemów w nowych sytuacjach.
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 
 1. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
 2.  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe,  użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie
  z lekcji,
 2.  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne.
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 
 1. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. 
 2. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia. 
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
            § 115 a.   Skala ocen z zajęć edukacyjnych - (wersja z ocenianiem kształtującym)

 

 • Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 1. 2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej.

 

 • Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
 • Raz na dwa miesiące nauczyciel przedstawia ustną informację uczniowi
  i rodzicom o poziomie osiągnięć ucznia wyrażoną w skali ocen szkolnych, jak w ust. 1.
 • W trakcie roku szkolnego dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dowolnych symboli  w dokumentacji pedagogicznej. Rodzaj stosowanej symboliki  w zapisach w dzienniku lekcyjnym jest znany uczniom i rodzicom.  W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+”
  i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 
 • W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
 • Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji  rocznej: 

 

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:
 1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
 3. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
 4.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 
 1. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
 2.  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie
                z lekcji,
 2.  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne;
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 
 • 116. Wybór sposobu oceniania powierza się decyzji nauczyciela  uczącego danego przedmiotu po uprzednim poinformowaniu o wyborze dyrektora szkoły.
 • 117.   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

 1. a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 
 2. b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, 
 3. c) referaty, 
 4. d) zadania domowe 

2) wypowiedzi ustne: 

 1. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 
 2. wystąpienia (prezentacje), 
 3. samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 

3) sprawdziany praktyczne, 

4)  projekty grupowe, 

5)  wyniki pracy w grupach, 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp., 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.) 

2 Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje własne wypracowane zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

               90% - 99% - bardzo dobry

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje własne wypracowane  zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

20% - 39% - dopuszczający 

40% - 54% - dostateczny 

55% - 70% - dobry 

               71% - 89% - bardzo dobry

90% - 100% - celujący 

 1. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 
 2. 5. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. 
 3. 6. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 
 4. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

np – uczeń nieprzygotowany, 

bz – brak zadania,

 1. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania
  lub w terminie ustalonym przez nauczyciela : 
 1. z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się
  w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe  zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania;
 2. ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów. 
 1. 9. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 
 2. 10. Nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy. 
 3. 11. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady  Oceniania. 
 4. 12. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian.
 5. 13. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów
  w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
 • 118.  System oceniania na I etapie edukacyjnym

 

 • W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe
  z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:

 

 1. poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 •  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
 • Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:

 

 1. rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej
  i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;
 2. społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów kultury;
 3. fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie;

 

 • Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
 • W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).
 • Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku konsultacji indywidualnych.
 • Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.
  W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

 

 1. słowną wyrażoną ustnie;
 2. pisemną;
 3. wyrażoną symbolem graficznym;
 4. stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

 

 • W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasypo zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 

 

 • 119.   Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII

 

 • Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII ustala się
  w stopniach według skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 

 • Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.
 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 • Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 • Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

 

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,
 2.  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
 3. uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
 4. posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,
 5.  z przedmiotu sztuka  - poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami
  i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne);
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 1.   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
 2.   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania zadań i problemów  w nowych sytuacjach,
 3.    stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  obowiązującą
  w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku)  wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%),
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
 3. stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował zakres materiału programowego ograniczony do   treści podstawowych                  (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
 2. rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu trudności,
 3. posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja
  i klarowność wypowiedzi;
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 1. posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
 2. słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
 3. posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
 2. nie jest w stanie rozwiązać/wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
 3. nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności 

 

 • Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

 

 1. prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść   całego działu (lub dużą część działu);
 2. testy;
 3. kartkówki z trzech ostatnich tematów;
 4. prace domowe;
 5. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
 6. różnego typu sprawdziany pisemne;
 7.  wypowiedzi ustne;
 8.  praca w zespole;
 9.  testy sprawnościowe;
 10.  prace plastyczne i techniczne;
 11.  wiadomości i umiejętności muzyczne

 

 • Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

 

 1. praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową:

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
 2. w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
 1. sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji;

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
 2. w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian,
 3. nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa,
 1. kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
 1. W pracy pisemnej ocenie podlega:
 1. zrozumienie tematu,
 2. znajomość opisywanych zagadnień,
 3. sposób prezentacji,
 4. konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
 5. język,
 6. estetyka zapisu;
 1. 10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
 1. znajomość zagadnienia,
 2. samodzielność wypowiedzi,
 3. kultura języka,
 4. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
 1. 11.  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:
 1. planowanie i organizacja pracy grupowej,
 2. efektywne współdziałanie,
 3. wywiązywanie się z powierzonych ról,
 4. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 

 • Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli               w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen
  w okresie wynosi 3 /trzy/. 
 • Oceny podawane są uczniom do wiadomości  i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 • Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.
 • Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać tę pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 • Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki poprawiane są i  zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu.
 • Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli  do końca danego roku szkolnego, a ocenione kartkówki do końca półrocza.
 • Na 5 dni  przed radą klasyfikacyjną powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości. 
 • Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego  mają wpływ na ocenę
  z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 • Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:

 

 1. stopień dobry – 4 – db,
 2. stopień bardzo dobry – 5 – bdb,
 3. stopień celujący – 6 – cel. 
 1. 21. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte wg zasady:
 1.   100% i / lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela)   – celujący,
 2.     90% - 99% - bardzo dobry, 
 3.     75% - 89% - dobry ,
 4.     50% - 74% - dostateczny,
 5.     30% - 49% - dopuszczający,
 6. < 30% - niedostateczny.
 1. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości  ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. 
 • 120.Ocenianie zachowania

 

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 1. ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 2. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  w zachowaniu się ucznia.

 

 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

 

 1.  wzorowe – wz,
 2. bardzo dobre – bdb,
 3. dobre – db,
 4. poprawne – pop,
 5. nieodpowiednie – ndp,
 6. naganne – ng

 

 • W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną      opisową.
 • Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
 • Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących
  w szkole oraz innych pracowników szkoły. 
 • W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w dzienniku lekcyjnym. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
 • Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
 • Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18.
 • Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

 

 1. 15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom. 
 1. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
  o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

 

 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład  komisji wchodzą:

 

 1. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel  samorządu  uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. wynik głosowania;
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 121.  Kryteria ocen z zachowania

1.wzorowe

Otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne  

         oceny do swoich możliwości i zdolności,

 1. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem,
 2. rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

         zainteresowań,

 1. reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych,
 2. wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę,  

         organizację,

 1. nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje,
 2. zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów,
 3. przejawia troskę o mienie szkoły,
 4. zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, nosi obuwie zmienne,
 5. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 6. nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki),
 7. reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym,
 8. wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów,   

         stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,

 1. poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film),
 2. zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
 3. w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych,
 4. zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym,
 5. przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,
 6. jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje),
 7. zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom  

         rodziny, kolegom i ich rodzicom. 

 1. 2. bardzo dobre

Otrzymuje uczeń, który:

 1. używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły,   

         kolegów, znajomych,

 1. przestrzega wymagań statutu szkoły i norm społecznych,
 2. przejawia troskę o mienie szkoły,
 3. pomaga słabszym i młodszym kolegom,
 4. nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych,
 5. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
 6. bierze udział w konkursach i zawodach sportowych,
 7. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
 8. przestrzega zasad higieny osobistej,
 9. nigdy nie ulega nałogom,
 10. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 11. nie spóźnia się na zajęcia szkolne,
 12. zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie,
 13. chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.
 1. dobre

Otrzymuje uczeń, który :

 1. spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,
 2. punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,
 3. przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,
 4. inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
          i szkoły,
 5. prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów,
 6. nosi odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły,
 7. nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą,
 8. przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 9. dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
 10. prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych,
 11. nie ulega nałogom,
 12. rozumie i stosuje normy społeczne,
 13. szanuje mienie społeczne,
 14. przestrzega wymagań statutu szkolnego,
 15. pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 16. nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,
 17. wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów
          i pracowników szkoły,
 18. nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.
 1. 4poprawne

Otrzymuje uczeń, który:

 1. sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne,
 2. ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych,
 3. sporadycznie spóźnia się na lekcje,
 4. nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy,
 5. zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
 6. zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu           

         szkolnego,

 1. zdarza mu się zapominać zmiennego obuwia,
 2. sporadycznie czynnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
 3. czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci    

         naprawienia swojego błędu,

 1. zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 2. zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,
 3. na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,
 4. nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,
 5. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 6. poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły,
 7. używa zwrotów grzecznościowych,
 8. czasem pomaga koleżankom i kolegom.
 1. 5nieodpowiednie

Otrzymuje uczeń, który:

 1.  jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 2.  wielokrotnie spóźnia się na lekcje,
 3.  opuścił więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia,
 4.  często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji,
 5.  nie nosi obuwia zamiennego, 
 6.  niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne,
 7.  w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych,
 8.  jest agresywny  w stosunku do rówieśników,
 9.     lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy,
 10.  w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,
 11.  wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  przebieg uroczystości szkolnych,
 12.  używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią,
 13.  nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 14.  często zaniedbuje higienę osobistą,
 15.  ulega nałogom,
 16.  ma negatywny wpływ na swoich kolegów,
 17.  lekceważy ustalone normy społeczne,
 18.  nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.
 1. 6. naganne

Otrzymuje uczeń, który:

 1. nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie 

         odrabia zajęć domowych, wagaruje,

 1. nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,
 2. nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego,
 3. jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
 4. poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie 

         własne i innych,

 1. bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia,
 2. nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy 

         swojego błędu,

 1. ulega nałogom,
 2. celowo niszczy mienie szkoły,
 3. wchodzi w konflikt z prawem
 4. swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.
 • 122.   Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 • Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 • Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia, 
  a okres drugi trwa od dnia następnego  do zakończenia roku szkolnego.
 •  Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  
  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.
 •  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu. 
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 • Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości
  i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 • Ustalone przez nauczycieli  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
 • W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.
 • W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 • O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

 

 • 123. 1. Na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele lub wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 • 124. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje plan działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
 • 125. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • 126. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 129 statutu szkoły. 
 • 127. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
 1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły.  
 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa. 
 3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 119 ust6 pkt.1 statutu szkoły).
 4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
 1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 
 2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
 3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  i prac pisemnych; 
 4. uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 
 5. skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych. 
 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 5 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 
 2. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
 3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. 
 4. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 
 5. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 
 6. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy. 
 7. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 
 8. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 
 • 128.  Egzamin klasyfikacyjny. 
 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
 2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (pilnowania rodzeństwa lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 
 6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.
 7. Egzaminu klasyfikacyjnego nie przeprowadza się później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
 9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych. 
 11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor  szkoły  albo  inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  –    jako przewodniczący komisji; 
 2. nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
 1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji,
  o której mowa  w ust. 11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny.  Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 129 statutu szkoły.
 6. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 
 • 129. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

 

 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
 • Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem
  i jego rodzicami (pranymi opiekunami).
 • W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

 

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne. 

 

 • Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.                       W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 • Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
 •  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 1. 8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 2. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  
  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia. 
 3. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,            o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego 
  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem
  i jego rodziacami (opiekunami prawnymi).
 4. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej 
  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.   
 • 130.  Egzamin poprawkowy.
 1. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną                  z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

 

 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 • Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.            W skład komisji wchodzą: 
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji;
 2.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 3.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji. 
 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 119 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną
  z zastrzeżeniem § 129 ust. 1 statutu szkoły.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę. 
 8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 9. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 129. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 131. Egzamin ośmioklasisty

 

 • Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny
 • Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnychtj. Języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
 • Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
 • Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego.
 • Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 
 • Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
 • Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego
  z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku. 
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny,  w którym jest przeprowadzany egzamin.
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
  w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • Orzeczenie powinno być wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają orzeczenie dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 • Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 • Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

 

1)nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo

2)przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

 

 • Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,  może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu  lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
 • Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 • Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 • 132. Wyniki egzaminu 

 

 • Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 • Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 • Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej 
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
  w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 • Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 • Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 131 ust. 14 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

 • 133. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

 • Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 • Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
 • Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 • Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 • Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                   i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 • Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie.
 • Szkoła, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 • Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 • Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 • Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz zaświadczeń. 
 • Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 • Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 • Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 
 • W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 • Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 • Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 • Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

 

Rozdział 2
Promowanie i ukończenie szkoły

 • 134. Promowanie i ukończenie szkoły.

 

 • Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 • Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 • Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane
  w klasie programowo wyższej. 
 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim           oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny
  na ocenę końcową celującą.
 • Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
 • Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.
 • Uczeń kończy szkołę jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  którą  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przystąpił do egzaminu.  Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu
  na podstawie odrębnych przepisów.
 • Uczeń kończy szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania. 
 • Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.
 • Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

DZIAŁ VIII

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 • 135.1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.  
 1. 2.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania
  z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 

2)   podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
z harmonogramem dyżurów;

 3)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 1. 4.    W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny
  za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
 2. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz).
 3. 6.   Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
 4. 7.   Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
 5. 8.   Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w którym podano przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły oraz deklarację przejęcia przez  rodzica (prawnego opiekuna) pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia.
 6. 9.    W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich po uprzednim poinformowaniu o zmianie planu rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
 8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,  postępuje zgodnie z instrukcją postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania
  z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 9. Dyrektor szkoły w razie zaistniałego wypadku uczniowskiego postępuje zgodnie
  z instrukcją postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 10. 13.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
  i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
 • 136.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
            1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1)  Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
6)W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie
z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 1. 2.  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1)Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;

4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice ( prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

5)  Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;

6)  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego; 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję. 

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1)nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni
(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku
z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją
do ekspertyzy.

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,
w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 1. W Szkole Podstawowej nr 11 obowiązują procedury szkolne opisujące zachowania
  i metody postępowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach innych niż wymienione w § 136 statutu szkoły. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać.  
 • 137.   Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.
 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
  i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
 2. 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji,

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy
i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy,

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły),

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,

7) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. 3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym
  się w sekretariacie szkoły). 
 2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 3. 5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 4. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 5. 7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce
  po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
 • 138.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach  
 1. Zasady organizacji i bezpieczeństwa zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły znajdują się w regulaminie wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 • 139.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia  wprowadza dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców uczniów poprzez zamieszczenie ich na stronie www szkoły.

 

DZIAŁ IX            

Ceremoniał szkolny

 • 140. Szkoła posiada symbole szkolne:

 

 • Sztandar szkoły:

 

 1. sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród uczniów szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów;
 2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
  w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas starszych szkoły podstawowej gwarantujących godne reprezentowanie szkoły;
 3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
 1. Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
 2. Asysta - dwie uczennice
 1. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny
  na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.
 2. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
 3. decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
 4. poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 5. insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 6. sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
 7. podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązaną pod głowicą (orłem);
 8. podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
 9. sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
 10. oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
 11. sztandar oddaje honory:
 1. na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
 2. w czasie wykonywania „Roty”,
 3. gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
 4. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
 5. podczas opuszczenia trumny do grobu,
 6. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
 7. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
 8. w trakcie uroczystości kościelnych.
 1. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.
 2. 3Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli:

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru  i powtarza rotę przysięgi:

Ślubuję być dobrym człowiekiem i kolegą.

Ślubuję dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
i  pracować tak, aby odnieść sukces na miarę swoich możliwości”

4.Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.

 1. 5.   Pożegnanie absolwentów 

Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi.

 Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy: z godnością nosić zaszczytne miano absolwenta Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zdńskiej Woli, 

- Ślubujemy!

Wiernie strzec Jej dobrego imienia i honoru, 

-Ślubujemy!

Dalszą nauką i pracą rozsławiać Twoje imię, 

-Ślubujemy!

jak najlepiej wykorzystywać zdobytą wiedzę i umięjetności w dalszym życiu,

-Ślubujemy

Być dobrym człowiekiem.

-Ślubujemy

 1. 6. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada).

 

 • Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

 

 1. rozpoczęcie roku szkolnego,
 2. ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia (do 31 października),
 3. zakończenie roku szkolnego,
 4. uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
 1. 8. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
 1. Na komendę prowadzącego uroczystość:
 1. „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
 2. „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
 3.  „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
 4. „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu wygłasza formułę :„Przyjmujemy od was sztandar Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
 5. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, sztandar Szkoły Postawowej nr 11 wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

DZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 • 141. 1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 • Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 • 142. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 
 1. dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
 2.  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3.  rady rodziców;
 4.  organu prowadzącego szkołę;
 5.  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

 •   Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

 

 • 143.  Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.


Podstawy prawne:

 

 1. Akt założycielski – Uchwała Rady Miasta z dnia 27 października 2017r.
 2. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1189);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., po. 1223);
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1817);
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922);
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2017 poz. 2077);
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 697);
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

Spis treści

DZIAŁ I5

Rozdział 1 Informacje ogólne o Szkole5

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta6

DZIAŁ II6

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły6

Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w szkole9

Rozdział 3 Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej13

Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym13

Rozdział 5 Nauczanie indywidualne13

Rozdział 6 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki14

DZIAŁ III14

Rozdział  1 Organy  szkoły i ich kompetencje14

DZIAŁ IV22

Rozdział 1 Organizacja  nauczania22

Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki25

Rozdział 3 Organizacja  wychowania i opieki25

Rozdział 4 Organizacja szkoły30

Rozdział 5 Oddział przedszkolny34

DZIAŁ V36

Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły36

DZIAŁ VI42

Rozdział 1 Obowiązek szkolny42

Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej43

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów44

Rozdział 4 Strój szkolny45

Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń46

Rozdział 6 Nagrody i kary46

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły47

DZIAŁ VII48

Rozdział  1 Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania48

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły68

DZIAŁ VIII69

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole69

DZIAŁ IX72

Ceremoniał szkolny72

DZIAŁ X74

Postanowienia końcowe74

 

DZIAŁ I

 

Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole

 

 • 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli  im. Stefana Żeromskiego zwana dalej szkołą jest placówką publiczną.
 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
  i sprawdzianów.

 

 • Siedzibą szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi jest budynek przy ulicy Żeromskiego 2/4.
 • Organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli.
 • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę Podstawową nr 11 w Zduńskiej Woli im Stefana Żeromskiego.  
 • Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa nr 11
  w Zduńskiej Woli im. Stefana Żeromskiego. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa nr 11 w  Zduńskiej Woli im. Stefana Żeromskiego”.  
 • Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

 

 1. pieczęć urzędową (pieczęć okrągła) : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
 1. stosowana do pieczętowania świadectw szkolnych
 2. stosowana do pieczętowania legitymacji szkolnych
 1. stempel prostokątny:
 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 
 1. Stefana Żeromskiego 

         w Zduńskiej Woli

 1. St. Żeromskiego 2/4 tel.(43) 823-25-18

NIP 829-10-66-490, REGON 000734707

 

 • Szkoła jest jednostką budżetową.
 • Obwód szkoły obejmuje ulice okreslone w Uchwale Rady Miasta.
 • Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej.
 • Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 • Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 • Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 • Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany.
 • 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

 

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  rodziców (prawnych opiekunów);
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz uchwale Prezydenta Miasta Zduńska Wola. 
 2. 3. Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli. 

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

 

 • 2. 1. Misja szkoły 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

 1. Wizja szkoły Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. 

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu
o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. 

 1. Model absolwenta:

Absolwent Szkoły Podstawowej  nr 11 wZduńskiej Wolijest  człowiekiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

- czerpie radość z nauki;

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

- zgodnie współpracuje z innymi;

- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania szkoły

 

 • 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 1. Głównymi celami szkoły jest:
 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej; 
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 
 4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania; 
 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11.  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
 1. Do zadań szkoły należy:
 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                 z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 12. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 15. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 16. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 17. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi
  i symbolami państowymi;
 18. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia zgodnie z odrębnymi przepisami;
 19. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 20. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 21. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 22. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 23. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 24. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 25. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 26. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 27. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 28. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 29. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 30. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 31. ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 32. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 33. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

4.Zadaniem Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 
 2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 
 3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 
 4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 
 5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 6. praca w zespole i społeczna aktywność; 
 7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 
 • 4.Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
 • 5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów   i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski   z realizacji celów i zadań szkoły.  
 • 6.Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
 • 7. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania;
 2. program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;

           2.Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w szkole

 

 • 8.1.Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu
  o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

 

 • W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 • 9. 1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.
 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;
 2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
 2. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 5. Program nauczania zawiera :
 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2.   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej    

              kształcenia   ogólnego;

 1. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,
  w  jakich program będzie realizowany;
 2.  opis założonych osiągnięć ucznia;
 3.  propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 1. Wniosek, o którym mowa  w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;
 2. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania   z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  wpkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole;
 3. Opinia, o której mowa w pkt. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;
 4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;
 5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów
  w szkole  i zawiera numer kolejny,  pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. 1/SP11/2017. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania  w  formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku;
 6. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów nauczycielskich w terminie do  30 czerwca każdego roku.

 

 • Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 • Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                 z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
 • Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 

 1. z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego 

         lub

 1. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
 • 10.  Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 

 • Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację
  w szkole.
 • Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej. 
 • Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

 

 1. jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
 2. jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

 • Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

 

 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

 

 •  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.
 • Dyrektor szkoły,  na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
 • Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie sp11.zdunskawola.ploraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

 • 11. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.   

 

 • Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 • Ilekroć mowa o: 

 

 1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
  a zakupiony z dotacji celowej;
 2. materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

 • Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 • Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
  w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 • Biblioteka nieodpłatnie:

 

 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
 3. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 

 

 • Zasady udostępnia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, których zakupu dokonono z dotacji celowej MEN zawarte są Regulaminie wypożyczania podręczników.
 • Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 

 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki w dniu przerwania nauki;
 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
  w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty  protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 
 • 12. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczo – profilaktycznym.
 1. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 2. Program wychowawczo -profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,
  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

 

 • Program, o których mowa w ust. 1 rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z radą pedagogiczną.  Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez radę pedagogiczną i radę rodziców. 
 • W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo- 
  profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 4,  program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
  z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo- profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. 
 • Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia w miarę możliwości zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 • Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

 

 • 13. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
 1.    realizację przyjętego w szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2.    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3.    realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy  we

         współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka  

         i  rodziny;

 1.    działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji  między  

         rówieśnikami;

 1.    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 2.    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 3.    prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 • 14. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną: 

1)   nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole,

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,

 1. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 2. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi
        w § 22 i 23 statutu szkoły.       
 • 15. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 3. 1niniejszego statutu;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i  harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.50
  i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia w miarę możliwości higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga; 
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie  w miarę możliwości pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. ogrodzenie terenu szkoły;
 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 
 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych
  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję
  o zasadach udzielania tej pomocy; 
 19. dostosowanie w miarę mozliwości mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
  i wycieczkach poza teren szkoły;
 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć
  z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
 23. w miarę możliwości objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.
 • 16.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek i wyjść obowiązujący w szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 • 17. Zasady pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli określa Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli.
 • 18.Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 • 19.  Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 • 20. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć regulają odpowiednie procedury.
 • 21. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

Rozdział 3
Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

          

 • 22.  Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

 • W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 

 • 23.   W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym zgodnie
  z obowiązujacymi przepisami prawa. 

Rozdział 5
Nauczanie indywidualne

 

 • 24. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa. 

 

Rozdział 6
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

 • 25 Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa. 

DZIAŁ III

Rozdział  1
Organy  szkoły i ich kompetencje

 

 • 26. 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli,
 2. Rada pedagogiczna,
 3. Rada rodziców,
 4. Samorząd uczniowski.
 • 27. Każdy z wymienionych organów w § 26 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • 28.1. Dyrektor szkoły:
 1. kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;
 3. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 4. wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą. 
 • 29.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
 • 30.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa                   o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
 • 31.  Dyrektor szkoły:
 1. 1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w  szczególności:
 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości  pracy;
 2. przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
 4. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 5. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
 6. opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 9. dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 10. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;
 11. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  po zasięgnięciu opinii rady rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
 12. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
 13. opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;
 14. współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców,samorządem uczniowskim;
 15. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 16. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
 17. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
  dziale II  rozdziale 3   statutu  szkoły;
 18. organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy pp;
 19. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  dziale II, rozdziale 5 statutu szkoły;
 20. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 21. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 
 22. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły klasowe, przedmiotowe, problemowo-zadaniowe;
 23. zwalnia uczniów z zajęć  WF-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 24. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
 25. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w  § 107 statutu szkoły;
 26. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia;
 27. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;
 28. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej uczniom;
 29. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia;
 30. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;
 31. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
 32. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 33. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w  §130 statutu szkoły;
 34. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 35. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich. 

 • Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:  

 

 1. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi prowadzącemu;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć; 
 5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
 6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
 7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
 8. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
  a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 9. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 10. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 11. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 12. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
 13. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 14. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
 15.  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 16.  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 17.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 18. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 19. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 • Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu
  o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
 4. dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 5. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                                          i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                                  i pracowników;
 7.  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 8.  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 9.  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 10.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 11. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 12.  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 13. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 14.  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 
  i zatwierdzania;
 15.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

 • Sprawuje opiekę nad uczniami:

 

 1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;
 2. powołuje komisję stypendialną;
 3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce;
 4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
 5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
 • 32.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

 • 33.  Rada Pedagogiczna

 

 • Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli jest kolegialnym organem szkoły. 
 • W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
  w Zduńskiej Woli. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 
 • Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 • W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
 • Zebrania rady pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 • Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

 

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
 3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 6. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 7. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 8. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 9. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 10. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
 11. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej;
 4. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
 5. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 6. opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
 7. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 8. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 9. opiniuje projekt finansowy szkoły;
 10. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 11. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
 12. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 13. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 14. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 8. ma prawo składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządami uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
 9. może wybierać delegatów do rady szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 10. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 11. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 12. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.
 2. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.
 5. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
 1. określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
 2. stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
 4. listę obecności nauczycieli;
 5. uchwalony porządek obrad;
 6. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
 7. przebieg głosowania i jej wyniki;
 8. podpis przewodniczącego i protokolanta.
 1. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.

 

 • Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
 • Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
 • Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
 • Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 34.  Rada rodziców.

 

 •  Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 • Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 • W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców (prawnych opiekunów ) z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły;
 • Celem rady rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
 • Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 • Zadaniem  rady rodziców jest w szczególności:

 

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 1. Programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców;

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 2. opiniowanie projektów  planów  finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
 3. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 4. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 5. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców. 
 6. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 7. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
  w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 
 1. 9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją rady rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
 2. Rada rodziców może:
 1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 1. Tryb wyboru członków rady:
 1. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 2. datę wyboru do rady rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli
  i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
 3. wybory do rady rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
 1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
 2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
 3. do rady rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
 4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu rodziców, 
 5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
 6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy, 
 7. niezwłocznie po podliczeniu głosów komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
 8. członkami rady rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów,
 9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,
 10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 • 35.  Samorząd uczniowski

 

 • W Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 •  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 • 36.  Zasady współpracy organów szkoły.

 

 • Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 • Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 • Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 • Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 • Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości.
 • Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. radę rodziców i SU w formie pisemnej, a radzie pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.
 • Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                                     i kształcenia dzieci według zasad ujętych w §37 ust. 1 statutu szkoły.
 • Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 38 niniejszego statutu.

 

 • 37.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania                                  i kształcenia dzieci.

 

 • Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

 

   1. znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowaczo - profilaktycznego szkoły;
   2. zgłaszania do  programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski
    i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
   3. współudziału w pracy wychowawczej;
   4. znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;
   5. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
    i w przypadkach wymagających ich znajomości;
   6. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
    i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
   7. uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny lub inni nauczyciele/specjaliści.
   8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców.

 

 • Rodzice mają obowiązek:

 

  1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
  4. zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
  5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
  6. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
  7. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
  8. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
  9. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
  10. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
  11. uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.
 • 38.   Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 

 • W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców: 

 

 

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

dyrektora szkoły;

 1. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 2. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 3. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

 • W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 •  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 •  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

DZIAŁ IV

Rozdział 1
Organizacja  nauczania

 

 • 39. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 
 1.   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
 2.   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 
 3.   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 5. zajęcia z zakresu doradztwa zaodowego;
 6. zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;
 7. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
  w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. 2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego (dopuszcza się w przypadku zajęć:  zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne);
 4. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych (dopuszcza się : zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki, etyki);
 5. w toku nauczania indywidualnego; 
 6. w toku zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 7. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 8. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 9. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego   (2 godz.);
 10. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

 

 • Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
 • Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych
  i międzyklasowych:

 

1) Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV -VIII,  dokonuje się podziału na grupy jeśli liczba uczniów w klasie przekracza aktualną ilość stanowisk komputerowych
w pracowni komputerowej. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, zajęcia prowadzone są
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów. 

3) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

4) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  i chłopców.

 1. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 2. W  oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Nauczyciele o których mowa w ust. 6:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone
w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 1. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie uczestniczą nauczyciele i specjaliści,
  o których mowa ust.6.
 • 40.Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u.
 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. 2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione. 
 3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych;
 4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
  w dwóch rodzajach zajęć.  
 6. 6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.
 • 41. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                 wychowania do życia w rodzinie.

 

 • Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 • Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 • 42. 1.Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
 1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte
  w  statucie szkoły -Dział VII – Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 
 2. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). 
  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo  „ zwolniona”.
 3. uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • 43. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 • 44. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
 • 45. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.  Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami) ucznia.
 • 46. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • 47. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
 • 48. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.
 • 49. Przerwy lekcyjne trwają  5 i 10 minut oraz  dwie po 15 lub  20 minut w zależności od organizacji zajęć.
 • 50. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Rozdział 2
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

 • 51.1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej                                     i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • 52. 1. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
 1. Dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, zajęć z uczniem zdolnym i innych;
 2. Dziennik świetlicy, biblioteki szkolnej;
 3. Dziennik pedagoga i psychologa;

4) Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe;

 1. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik dokumentujący pomoc psychologiczno – pedagogiczną, dziennik pedagoga, dziennik psychologa, dziennik świetlicy
  i biblioteki są własnością szkoły. 

 

Rozdział 3
Organizacja  wychowania i opieki

 

 • 53. Szkolny  system  wychowania.
 1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Program wychowawczo-profilaktyczny. 
 2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia
  w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 
 3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do: 
 1. pracy nad sobą;
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności  innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancję; 

 4)   rozwoju samorządności; 

5)   dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 

6)   budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą; 

7)   tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły    

      akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:
 1. zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu: 
  1. zasady kultury bycia,
  2. zasady skutecznego komunikowania się,
  3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
  4. akceptowany społecznie system wartości 
 8. chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń:
 9. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 10.  jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 
 1. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klas opracowują klasowe plany pracy na dany rok szkolny. 
 • 54.  Wolontariat w szkole

   W szkole w ramach samorządu szkolnego funkcjonuje szkolny klub wolontariatu.

 

 • Koordynatorem szkolnego klubu wolontariatu jest opiekun samorządu szkolnego.
 • Szkolny klub wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.
 • Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:

 

 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5.  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. promowanie idei wolontariatu;
 9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 10. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 

 • Wolontariusze: 

 

 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 4. członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
  o innych;
 5. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 6. członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy;
 7. każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swojezdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 8. każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godniereprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;

 

 • Struktura organizacyjna klubu wolontariatu.

 

 1. Klubem wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który jest jednocześnie opiekunem samorządu szkolnego;
 2. Opiekun klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc  rodziców (prawnych opiekunów);
 3. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 4. Na koniec I półrocza i roku szkolnego nauczyciel koordynator wspólnie z członkami klubu  sporządza sprawozdnie z działalności szkolnego klubu wolontariatu i przedkłada dyrektorowi szkoły w odpowiednim terminie;
 

 • Formy działalności:

 

 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
 3. udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.    

 

 • Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 • Nagradzanie wolontariuszy

 

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;
 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną                          i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;
 3. Formy nagradzania:
 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
 2. przyznanie dyplomu,
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
 4. pisemne podziękowanie do rodziców,
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.  Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

 

 •  Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

 • 55.System doradztwa zawodowego

           1.Szkoła prowadzi działania z zakresu doradztwa zawodowego.

           2.Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

 1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,
 3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,
 4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych,
 5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów  w świadomym wyborze szkoły,
 7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy uczniów,
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego,
 9. w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
 4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

          3.Sposoby realizacji działań doradczych.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

 1. zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym,
 2. pogadanki, warsztaty, projekcje filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych,
 3. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów,
 4. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących,
 5. konkursy,
 6. udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej,
 7. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,
 8. giełdy szkół ponadpodstawowych,
 9. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych,
 10. praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki  „Informator o zawodach” lub inne,
 11. wywiady i spotkania z absolwentami.
 1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
 1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej,
 2. poznawanie siebie, zawodów,
 3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia,
 4. indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły,
 5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
 6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
 7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
 1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                       w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 3. wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
  i światowym na temat: 
 1. rynku pracy, 
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych   

     obszarach świata pracy, 

 1. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych   

     w życiu codziennym i zawodowym, 

 1. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży

     z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, 

 1. programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 
 2. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych., 
 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 3. kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,
 4.  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły,
 5.  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji   i materiałów do pracy
  z uczniami itp. 
 6. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 
 1.   tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu  

      doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, 

 1.  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

      zawodowej, zawartych w Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

 1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,
 2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
 3. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, np.: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,
 4. stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie
  i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne).
 • 56.Współpraca z rodzicami.
 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
 2. 2.  Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest poprzez:
 1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
 2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
  z wychowaniem dziecka,
 1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
 1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
 2. przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne,
 1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce, 
 2. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. inspirowanie rodziców do działania,
 3. wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. wskazywanie obszarów działania,
 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców,
 1. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rady rodziców, zespołów,  które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
 2. koordynowanie działań szkolnych,  rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
 1. ustalanie form pomocy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych,
 3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
 4. angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.
 • 57. Świetlica szkolna.

 

 • Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu oraz dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych w szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 
 • Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 • Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w  Zduńskiej Woli. 
 • Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców (prawnych opiekunów) kierowanego do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 • Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 • Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 • Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 • Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły. 
 • Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 • W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 • Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 • Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.                  

 

 • 58.  Stołówka szkolna 
 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizację;
 3. pracownicy zatrudnieni w szkole.

 

 • Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 następnego miesiąca przelewem na rachunek szkoły lub w kasie.
 • Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
 • W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obiadu do intendenta. 

 

Rozdział 4
Organizacja szkoły

 

 • 59.  Baza szkoły.
 1. Bazę szkoły stanowią:
 1.  sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
 2.  biblioteka,
 3. pracownia komputerową  z dostępem do Internetu,         
 4. sala gimnastyczną 
 5. przebieralnie, 
 6. magazynek  sportowy,
 7. boisko sportowe przy szkole,
 8. plac zabaw z minisiłownią,
 9. gabinet pedagoga,
 10. gabinet logopedy,
 11. gabinet pielęgniarki,
 12. pomieszczenie do zajęć dodatkowych,
 13. świetlica szkolną,
 14. kuchnia i zaplecze kuchenne,
 15. pokój nauczycielski,
 16. sekretariat,
 17. szatnia,
 18. stołówka,
 19. sklepik szkolny.
 • 60. Organizacja nauczania w szkole.
 1. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  
 2. 2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne zasady  oceniania. 
 3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.

 

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, mogą być ustalone: 

 

 1. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
  w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznaniowych,
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub   potrzebami społeczności lokalnej.
 1. 5. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
 3. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 3 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Szkoła zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów)
  o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu.

 

 • Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 

 1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
 2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 1. 9. Zajęcia, o których mowa w ust. 8 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę. 
 3. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych przkazuje go do 21 kwietnia każdego roku szkolnego organowi prowadzącemu. 

 

 •  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
  w sprawie ramowych planów nauczania.
 •  Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych
  w obwodzie szkoły.
 • W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły dokonuje:

 

 1. podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu klasowej rady rodziców

lub

 1. zatrudnia pomoc nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału. 
 1. 15. W przypadkach, jak w ustępie 14 pkt 1, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy klasowa rada rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły
  z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
 2. 16. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 15.
 3. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
 4. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.   
 • 61Działalność innowacyjna i eksperymentalna
 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.  Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. Działania te regulują odpowiednie przepisy.
 2.   2.  Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 3. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 4. 4. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. opinii rady rodziców;
 3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
  w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 • 62.Praktyki studenckie.
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego  w Zduńskiej Wolimoże przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem zzkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami,
  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 2. 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                             Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.
 • 63.Biblioteka szkolna

 

 • Biblioteka jest: 

 

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 
 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

 •  Zadaniem  biblioteki jest: 

 

  1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
  2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
  3.  prowadzenie działalności informacyjnej,
  4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
  5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
  6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
  7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
  8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
  9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
  10.  organizacja wystaw okolicznościowych.
 1. 3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy: 
 1. w zakresie pracy pedagogicznej: 
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
  3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
  4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
  5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
  6. udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki.

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych: 

 

 1. troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 4. prowadzenie ewidencji zbiorów,
 5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8. planowanie pracy: opracowanie  rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarzu zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 10. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy. 
 1. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 2. zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 4. zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
 5. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 6. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 1. 7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności 

i planie pracy biblioteki.

 1. 8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców  
  i innych ofiarodawców.  
 • 64. Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy.
 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły. 
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 1. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 2. koordynowania działań w szkole;
 3. zwiększenia skuteczności działania;
 4. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 5. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 6. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 7. doskonalenia współpracy zespołowej;
 8. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 9. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
  i organizacji;
 10. ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
  w wykonywaniu zadań;
 11. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
 1. W Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli  powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

 

 • Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 • Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 • Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 • Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku
  w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
 • Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 5września  każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje przydziału zadań i  opracowuje się plan pracy.
 • Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły  w terminie do 15 września  każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły. 
 • Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 • Przewodniczący przedkłada  na radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
 • Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
 • Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
 • Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
 • Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

 

 

Rozdział 5
Oddział przedszkolny

  

 • 65.  1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

 

 •  Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych. 
 • Oddział przedszkolny w szczególności: 

 

 1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • 66. 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 

 

 • Oddział przedszkolny pracuje w godzinach  zatwierdzonych przez organ prowadzący.
 • Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.
 • Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego  pobytu dziecka w placówce. Wysokość opłaty ustala organ prowadzący.
 • Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 • O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej  sześciomiesięcznym uprzedzeniem.

 

 • 67. 1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut.

 

 1. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne przepisy.
 • 68. 1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody organu prowadzącego.
 2. Oddział przedszkolny  organizuje w ciągu roku szkolnego trzy stałe spotkania z rodzicami. 
 • 69. Bezpieczeństwo dzieci.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
 2. a) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi, 
 3. b) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka  przez rodziców pod opiekę nauczycieli,
 4. c) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 5. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie organizowanych  wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 6. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.
 • 70. 1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki.
 1. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki.
 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, aw przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania
 •         71. 1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
 1. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 
 • 72. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę  powszechnej dostępności.
 • 73. 1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w dwóch etapach:

 1) I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

 2) II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony jest w sytuacji gdy szkoła  dysponuje wolnym miejscem w oddziale przedszkolnym.

 • 74. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ prowadzący i dostępne są na stronie internetowej BIP organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • 75.1. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest  równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.
 • 76.1. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna 

z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Niespełnianie  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • 77. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego
 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
 2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
 3. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczyciela, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
 4. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 5. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego odbierane są przez rodziców lub osoby upoważnione  po zakończeniu zajęć. 
 6. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
 7. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
 • 78.1. Rodzic zobowiązuje się do:

    1) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;

    2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu  kalendarzowym.

 • 79. Rodzice mogą opłacać na początku każdego roku szkolnego, dobrowolną składkę ubezpieczeniową za dziecko. 
 • 80. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:

1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie,

4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą grupę.

 • 81. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej,

2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego i podmiotowego traktowania,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy specjalistycznej,

7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz    ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ.

 

DZIAŁ V

Rozdział 1
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 • 82.  Zadania nauczycieli.

 

 • Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 •  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

 

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;
 3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,     
  a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 7.  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 8. wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
  w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 9. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 5. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.
 1. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 2. uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;
 3. zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
 4. udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 5. informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;
 6. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału
  w konkursach, zawodach;
 7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 8. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 9. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 10. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 11. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
 12. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p;
 13. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych
  w „Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli.”,  a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
 14. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;
 15. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 16. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 17. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną;
 18. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.

 

 • W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 2. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
  i  doskonaleniem zawodowym.
 • 83.  Zadania wychowawców klas.
 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,              a   w szczególności:  
  1.  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 • Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

 

   1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
    i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
   2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
   3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
   4. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
    i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
   5. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
   6. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
   7. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
    i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
   8.  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
   9.  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
    i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
   10. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie (zespół klasowy lub edukacji wczesnoszkolnej) w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
   11. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 
   12.  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
   13.  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
   14.  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
   15.  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach 

i organizacjach;

 1.  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 
 2.  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
 3. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 4.  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;
 5.  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 6.  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

 

 • Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 
 • Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 

 1. prowadzi dziennik lekcyjny,  arkusze ocen;
 2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy;
 3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek klasowych przez skarbnika klasowego;
 4. wypisuje świadectwa szkolne; 
 5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.  
 • 84.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
  i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 
 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 6. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły;
 8. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku zgodnie z instrukcją postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne;
 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.
 2. 5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 3. 6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
  z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 4. 7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej  i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 5. 8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
  i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 7. 10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 8. 11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie  wycieczek i wyjść, obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Zeromskiego w Zduńskiej Woli.
 9. 12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć
  w danym miejscu;
 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;
 4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 5. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
 6. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 7. po skończonej  lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, a nauczyciel rozpoczynający lekcję do zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
 8. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

 

 • Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 • 85.  Wicedyrektor 

 

 • Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego. 
 • Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  rady rodziców oraz organu prowadzącego, dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.
 •  Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w  § 86 Zakres obowiązków wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa dyrektor szkoły. 

 

 • 86.  Zakres obowiązków wicedyrektora:
 1. 1.  Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 2. nadzór nad samorządem uczniowskim;
 3. nadzór i kontrola stołówki szkolnej, 
 4. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
 5. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
 6. prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
 7. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
 8. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 9. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla  wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 10. opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;
 11. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
 12. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
 13. wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
 14. opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
 15. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
 16. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 17. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 18. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą dyrektora szkoły i pozytywnej opinii rady rodziców w zakresie działania programowego;
 19. opracowywanie  na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 20. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego  przedmiotu;
 21. kontrolowanie  realizacji  indywidualnego nauczania;
 22. egzekwowanie  przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
 23. dbanie  o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
 24. przygotowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
 25. przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolowanie  jej zawartości;
 26. kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 27. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
 28. współpraca z radą rodziców i radą pedagogiczną;
 29. kontrolowanie  pracy pracowników obsługi;
 30. dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 31. współpraca z poradnią pedagogiczno–psychologiczną, policją i służbami porządkowi
  w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
 32. przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności regulaminu pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
 33. wykonywanie  poleceń dyrektora szkoły.
 34. zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.
 • 87. 1. W Szkole obowiązuje Regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły  
  w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce. 
 1. 2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 
  w Regulaminie pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • 88.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
 • 89. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.DZIAŁ VI 

Rozdział 1
Obowiązek szkolny

 

 • 90.  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • 91. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
 1. 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • 92. Odroczenie obowiązku szkolnego.
 1. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 2. 2. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic/ prawny opiekun jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. 
 • 93. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.
 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty.
 2. 2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 3. 3. Za spełnianie obowiązku szkolnegouznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 94. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • 95. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.
 • 96. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze  zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
  w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

 

Rozdział 2
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

 

 • 97. Członek społeczności szkolnej. 
 1. 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły
  w określony przez zasady  przyjmowania sposób. 
 2. 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej. 
 3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.   
 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne. 
 5. Traktowanie członków. 
 1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
 2.  Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
  w sferę jego życia prywatnego;
 3.  Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii;
 5. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
 1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
 2. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
 3. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
 4. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

6) Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

 1. 6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole. 
 2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
            8.  Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły
  i kultywować jej tradycje.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczniów

 

 • 98. Prawa i obowiązki uczniów. 
 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 
 1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
 2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,
 3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,
 4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
 6.  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie
  z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
 7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,
 8. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
  ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami,
 9. realizacji programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,
 10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,
 11. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
 12.  korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 13. korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły,
 14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
 15. zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
 16. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,
 17.  wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych,
 18. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie,
 19. być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu,
 20. składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,
 21. składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
 22. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej śródrocznym i końcoworocznym,
 23. uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych w terminie i w sposób ustalony
  z nauczycielem przedmiotu, a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym
  z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;
 • 99 .1.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 11 ma obowiązek: 
 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
 2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
 4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy,
 5.  przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 
 1. a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
 2. b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
 3. c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 1.  troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
 2. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,
 3. usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie,
 4. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych,
 5.  dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej,
 6.  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
 7.   dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających,
 8.   pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
 9.   przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.
 • 100.1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
  że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 
 1. 2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma obowiązek  przebywć w tym czasie pod opieką świetlicy,  jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.         
 2. 3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub drugiego języka, o ile jest wprowadzony,  po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • 101. W ostatnim tygodniu nauki  (VIII klasa, i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 • 102. Uczniom nie wolno:
 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  o podobnym działaniu,
 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, w tym m.in. napojów energetycznych.,
 4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
 5. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                    i zgody   zainteresowanych,
 6. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, chyba, że prowadzący zajęcia nauczyciel zadecyduje inaczej (telefon jako pomoc dydaktyczna),
 7. Zapraszać do szkoły osób obcych.

Rozdział 4
Strój szkolny

 

 • 103. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

 

 • Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
 • Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.
 • Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również
  w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
 • Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą. 
 • Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
 • Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja,  obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości,
  o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

 

 

Rozdział 5
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

 

 • 104. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

 

 • Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu.
 • W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia postanowi inaczej.
 • Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
 • Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) zakazuje się używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
 • Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły.
 • W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
 •  W przypadku nie zastosowania się do § 104. pkt. 1-7 uczeń zobowiązany jest do oddania telefonu, którego odbioru mogą dokonać rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły.

 

 

Rozdział 6
Nagrody i kary

 

 • 105. 1. Nagrody
 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 2. wzorową postawę,
 3. wybitne osiągnięcia,
 4. dzielność i odwagę.
 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 3. dyplom,
 4. statuetka,
 5. nagrody rzeczowe,
 6. inne, np. bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów.
 1. Nagrody finansowane są przez radę rodziców oraz z budżetu szkoły;
 2. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen
  z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 3. Uczeń otrzymuje tytuł wzorowego ucznia, jeśli w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 4. Na koniec roku szkolnego uchwałą rady pedagogicznej przyznaje się nagrodę: 
 1. pieniężną dyrektora szkoły dla ucznia, który uzyskał najwyższą średnią ocen
  w szkole,

                2)  książkową dla ucznia:

 1. otrzymującego świadectwo z wyróżnieniem;
 2. który brał udział w co najmniej 5 konkursach za wyjątkiem konkursów klasowych;
 3. ucznia ostatniej klasy aktywnie działającego na rzecz szkoły w ciągu pobytu
  w szkole.

                3) statuetkę dla ucznia ostatniej klasy:

 1. a)     wielokrotnie reprezentującego szkołę podczas zawodów sportowych począwszy       

                               od   klasy IV.

 1. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11
  w Zduńskiej Wola.
 1. Kary
 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:
 1. uwaga ustna nauczyciela,
 2. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku lekcyjnym,
 3. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
 4. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,
 5. nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,
 6. przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora uchwałą rady pedagogicznej),
 7. na podstawie uchwały pady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. wchodzi w kolizje z prawem,
 4. demoralizuje innych uczniów,
 5. permanentnie narusza postanowienia statutu.
 1.  Kara wymierzana jest na wniosek:
 1. wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,
 2. rady pedagogicznej,
 3. innych osób.
 1. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
 1. wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
 2. wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,
 3. odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

Rozdział 7
Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

 • 106. Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły.  
 1. 1. Rada  pedagogiczna   szkoły     może  podjąć uchwałę o  rozpoczęciu  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje łódzki kurator oświaty. 
 2. Wykroczenia stanowiące podstawę   do  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły:
 1. świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły; 
 2. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
 3. świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych; 
 4. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
 5. kradzież; 
 6. wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
 7. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
 8. czyny nieobyczajne;
 9. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10)  notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących; 

11)  zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

12)  fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle kodeksu karnego.

 1. 3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.
 • 107. Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły:
 1. 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania; 
 2. 2. Dyrektor  szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  rady pedagogicznej szkoły. 
 3. 3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog, psycholog  szkolny,  rzecznik  praw  ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  samorządu uczniowskiego. 
 4. 4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić radzie  pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  radę pedagogiczną o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 
 5. 5. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.  
 6. 6. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły. 
 7. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały rady pedagogicznej.
 8. 8. Dyrektor szkoły kieruje sprawę do łódzkiego kuratora  oświaty.
 9. Decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają i  podpisują  rodzice  (prawni opiekunowie).  
 10. 10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego                     w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 
 11. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji. 

DZIAŁ VII

Rozdział  1
Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania

 

 • 108. 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia;

 

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości    i umiejętności w stosunku do:

 

 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
  –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

 1. informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
  o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
  co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
  -wychowawczej.

 

 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 2. ustalanie kryteriów zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;
 4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 119 ust.1 i §120 ust.6 statutu szkoły;
 5. przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminówklasyfikacyjnych i poprawkowych;
 6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania
  i pisemnych prac uczniów.

 

 • Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 
 • Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 • 109. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:
 1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

 w oparciu o okresową ewaluację;

 • 110.  Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o: 
 1.    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych
  i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
 2.  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3.  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 1.   Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 1.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :
 1. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
 2. opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły;
 3. w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy lub nauczyciela – dostęp w godzinach pracy wychowawcy lub nauczyciela i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;
 4. w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;
 5. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5. 
 2. 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie wydane przez publiczną PPP o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • 111.   Rodzaje ocen szkolnych.
 1. 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:
 1. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
 2. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 
 • 112.   Jawność ocen.
 1. 1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2.   Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
 3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. 
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
 1. na zebraniach ogólnych;
 2.  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
 3. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;
 • 113.   Uzasadnianie ocen.

 

 •  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
 •  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie
  w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki
  w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 
 • W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic (opiekun prawny) mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 2. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 

 • 114. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikitych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego-także systematyczność udziału
  w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • 115.  Skala ocen z zajęć edukacyjnych  (wersja bez oceniania kształtującego)

 

 • Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 

 • Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 

 

 • Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Zasady  Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).
 •  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

 

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:
 1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
 3. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
 4.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów.
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu  w danej klasie, 
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań, problemów w nowych sytuacjach.
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 
 1. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
 2.  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe,  użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie
  z lekcji,
 2.  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne.
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 
 1. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. 
 2. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia. 
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
            § 115 a.   Skala ocen z zajęć edukacyjnych - (wersja z ocenianiem kształtującym)

 

 • Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 1. 2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej.

 

 • Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
 • Raz na dwa miesiące nauczyciel przedstawia ustną informację uczniowi
  i rodzicom o poziomie osiągnięć ucznia wyrażoną w skali ocen szkolnych, jak w ust. 1.
 • W trakcie roku szkolnego dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dowolnych symboli  w dokumentacji pedagogicznej. Rodzaj stosowanej symboliki  w zapisach w dzienniku lekcyjnym jest znany uczniom i rodzicom.  W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+”
  i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 
 • W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
 • Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji  rocznej: 

 

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:
 1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
 3. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
 4.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 
 1. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
 2.  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: 
 1. opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie
                z lekcji,
 2.  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne;
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 
 • 116. Wybór sposobu oceniania powierza się decyzji nauczyciela  uczącego danego przedmiotu po uprzednim poinformowaniu o wyborze dyrektora szkoły.
 • 117.   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

 1. a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 
 2. b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, 
 3. c) referaty, 
 4. d) zadania domowe 

2) wypowiedzi ustne: 

 1. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 
 2. wystąpienia (prezentacje), 
 3. samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 

3) sprawdziany praktyczne, 

4)  projekty grupowe, 

5)  wyniki pracy w grupach, 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp., 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.) 

2 Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje własne wypracowane zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

               90% - 99% - bardzo dobry

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje własne wypracowane  zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

20% - 39% - dopuszczający 

40% - 54% - dostateczny 

55% - 70% - dobry 

               71% - 89% - bardzo dobry

90% - 100% - celujący 

 1. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 
 2. 5. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. 
 3. 6. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 
 4. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

np – uczeń nieprzygotowany, 

bz – brak zadania,

 1. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania
  lub w terminie ustalonym przez nauczyciela : 
 1. z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się
  w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe  zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania;
 2. ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów. 
 1. 9. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 
 2. 10. Nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy. 
 3. 11. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady  Oceniania. 
 4. 12. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian.
 5. 13. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów
  w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
 • 118.  System oceniania na I etapie edukacyjnym

 

 • W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe
  z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:

 

 1. poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 •  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
 • Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:

 

 1. rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej
  i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;
 2. społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów kultury;
 3. fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie;

 

 • Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
 • W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).
 • Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku konsultacji indywidualnych.
 • Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.
  W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

 

 1. słowną wyrażoną ustnie;
 2. pisemną;
 3. wyrażoną symbolem graficznym;
 4. stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

 

 • W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasypo zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 

 

 • 119.   Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII

 

 • Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII ustala się
  w stopniach według skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 

 • Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.
 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 • Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 • Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

 

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,
 2.  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
 3. uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
 4. posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,
 5.  z przedmiotu sztuka  - poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami
  i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne);
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 1.   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
 2.   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania zadań i problemów  w nowych sytuacjach,
 3.    stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  obowiązującą
  w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku)  wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%),
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
 3. stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował zakres materiału programowego ograniczony do   treści podstawowych                  (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
 2. rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu trudności,
 3. posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja
  i klarowność wypowiedzi;
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 1. posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
 2. słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
 3. posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
 2. nie jest w stanie rozwiązać/wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
 3. nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności 

 

 • Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

 

 1. prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść   całego działu (lub dużą część działu);
 2. testy;
 3. kartkówki z trzech ostatnich tematów;
 4. prace domowe;
 5. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
 6. różnego typu sprawdziany pisemne;
 7.  wypowiedzi ustne;
 8.  praca w zespole;
 9.  testy sprawnościowe;
 10.  prace plastyczne i techniczne;
 11.  wiadomości i umiejętności muzyczne

 

 • Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

 

 1. praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową:

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
 2. w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
 1. sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji;

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
 2. w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian,
 3. nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa,
 1. kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
 1. W pracy pisemnej ocenie podlega:
 1. zrozumienie tematu,
 2. znajomość opisywanych zagadnień,
 3. sposób prezentacji,
 4. konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
 5. język,
 6. estetyka zapisu;
 1. 10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
 1. znajomość zagadnienia,
 2. samodzielność wypowiedzi,
 3. kultura języka,
 4. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
 1. 11.  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:
 1. planowanie i organizacja pracy grupowej,
 2. efektywne współdziałanie,
 3. wywiązywanie się z powierzonych ról,
 4. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 

 • Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli               w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen
  w okresie wynosi 3 /trzy/. 
 • Oceny podawane są uczniom do wiadomości  i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 • Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.
 • Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać tę pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 • Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki poprawiane są i  zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu.
 • Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli  do końca danego roku szkolnego, a ocenione kartkówki do końca półrocza.
 • Na 5 dni  przed radą klasyfikacyjną powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości. 
 • Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego  mają wpływ na ocenę
  z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 • Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:

 

 1. stopień dobry – 4 – db,
 2. stopień bardzo dobry – 5 – bdb,
 3. stopień celujący – 6 – cel. 
 1. 21. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte wg zasady:
 1.   100% i / lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela)   – celujący,
 2.     90% - 99% - bardzo dobry, 
 3.     75% - 89% - dobry ,
 4.     50% - 74% - dostateczny,
 5.     30% - 49% - dopuszczający,
 6. < 30% - niedostateczny.
 1. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości  ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. 
 • 120.Ocenianie zachowania

 

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 1. ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 2. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  w zachowaniu się ucznia.

 

 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

 

 1.  wzorowe – wz,
 2. bardzo dobre – bdb,
 3. dobre – db,
 4. poprawne – pop,
 5. nieodpowiednie – ndp,
 6. naganne – ng

 

 • W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną      opisową.
 • Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
 • Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących
  w szkole oraz innych pracowników szkoły. 
 • W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w dzienniku lekcyjnym. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
 • Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
 • Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18.
 • Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

 

 1. 15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom. 
 1. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
  o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

 

 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład  komisji wchodzą:

 

 1. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel  samorządu  uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. wynik głosowania;
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 121.  Kryteria ocen z zachowania

1.wzorowe

Otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne  

         oceny do swoich możliwości i zdolności,

 1. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem,
 2. rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

         zainteresowań,

 1. reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych,
 2. wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę,  

         organizację,

 1. nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje,
 2. zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów,
 3. przejawia troskę o mienie szkoły,
 4. zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, nosi obuwie zmienne,
 5. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 6. nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki),
 7. reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym,
 8. wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów,   

         stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,

 1. poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film),
 2. zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
 3. w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych,
 4. zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym,
 5. przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,
 6. jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje),
 7. zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom  

         rodziny, kolegom i ich rodzicom. 

 1. 2. bardzo dobre

Otrzymuje uczeń, który:

 1. używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły,   

         kolegów, znajomych,

 1. przestrzega wymagań statutu szkoły i norm społecznych,
 2. przejawia troskę o mienie szkoły,
 3. pomaga słabszym i młodszym kolegom,
 4. nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych,
 5. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
 6. bierze udział w konkursach i zawodach sportowych,
 7. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
 8. przestrzega zasad higieny osobistej,
 9. nigdy nie ulega nałogom,
 10. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 11. nie spóźnia się na zajęcia szkolne,
 12. zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie,
 13. chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.
 1. dobre

Otrzymuje uczeń, który :

 1. spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,
 2. punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,
 3. przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,
 4. inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
          i szkoły,
 5. prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów,
 6. nosi odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły,
 7. nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą,
 8. przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 9. dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
 10. prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych,
 11. nie ulega nałogom,
 12. rozumie i stosuje normy społeczne,
 13. szanuje mienie społeczne,
 14. przestrzega wymagań statutu szkolnego,
 15. pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 16. nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,
 17. wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów
          i pracowników szkoły,
 18. nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.
 1. 4poprawne

Otrzymuje uczeń, który:

 1. sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne,
 2. ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych,
 3. sporadycznie spóźnia się na lekcje,
 4. nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy,
 5. zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
 6. zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu           

         szkolnego,

 1. zdarza mu się zapominać zmiennego obuwia,
 2. sporadycznie czynnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
 3. czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci    

         naprawienia swojego błędu,

 1. zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 2. zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,
 3. na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,
 4. nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,
 5. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 6. poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły,
 7. używa zwrotów grzecznościowych,
 8. czasem pomaga koleżankom i kolegom.
 1. 5nieodpowiednie

Otrzymuje uczeń, który:

 1.  jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 2.  wielokrotnie spóźnia się na lekcje,
 3.  opuścił więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia,
 4.  często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji,
 5.  nie nosi obuwia zamiennego, 
 6.  niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne,
 7.  w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych,
 8.  jest agresywny  w stosunku do rówieśników,
 9.     lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy,
 10.  w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,
 11.  wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  przebieg uroczystości szkolnych,
 12.  używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią,
 13.  nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 14.  często zaniedbuje higienę osobistą,
 15.  ulega nałogom,
 16.  ma negatywny wpływ na swoich kolegów,
 17.  lekceważy ustalone normy społeczne,
 18.  nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.
 1. 6. naganne

Otrzymuje uczeń, który:

 1. nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie 

         odrabia zajęć domowych, wagaruje,

 1. nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,
 2. nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego,
 3. jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
 4. poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie 

         własne i innych,

 1. bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia,
 2. nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy 

         swojego błędu,

 1. ulega nałogom,
 2. celowo niszczy mienie szkoły,
 3. wchodzi w konflikt z prawem
 4. swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.
 • 122.   Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 • Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 • Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia, 
  a okres drugi trwa od dnia następnego  do zakończenia roku szkolnego.
 •  Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  
  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.
 •  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu. 
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 • Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości
  i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 • Ustalone przez nauczycieli  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
 • W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.
 • W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 • O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

 

 • 123. 1. Na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele lub wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 • 124. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje plan działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
 • 125. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • 126. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 129 statutu szkoły. 
 • 127. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
 1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły.  
 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa. 
 3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 119 ust6 pkt.1 statutu szkoły).
 4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
 1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 
 2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
 3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  i prac pisemnych; 
 4. uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 
 5. skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych. 
 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 5 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 
 2. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
 3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. 
 4. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 
 5. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 
 6. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy. 
 7. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 
 8. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 
 • 128.  Egzamin klasyfikacyjny. 
 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
 2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (pilnowania rodzeństwa lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 
 6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.
 7. Egzaminu klasyfikacyjnego nie przeprowadza się później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
 9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych. 
 11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor  szkoły  albo  inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  –    jako przewodniczący komisji; 
 2. nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
 1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji,
  o której mowa  w ust. 11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny.  Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 129 statutu szkoły.
 6. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 
 • 129. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

 

 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
 • Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem
  i jego rodzicami (pranymi opiekunami).
 • W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

 

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne. 

 

 • Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.                       W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 • Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
 •  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 1. 8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 2. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  
  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia. 
 3. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,            o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego 
  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem
  i jego rodziacami (opiekunami prawnymi).
 4. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej 
  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.   
 • 130.  Egzamin poprawkowy.
 1. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną                  z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

 

 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 • Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.            W skład komisji wchodzą: 
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji;
 2.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 3.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji. 
 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 119 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną
  z zastrzeżeniem § 129 ust. 1 statutu szkoły.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę. 
 8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 9. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 129. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 131. Egzamin ośmioklasisty

 

 • Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny
 • Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnychtj. Języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
 • Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
 • Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego.
 • Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 
 • Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
 • Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego
  z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku. 
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny,  w którym jest przeprowadzany egzamin.
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
  w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • Orzeczenie powinno być wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają orzeczenie dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 • Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 • Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

 

1)nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo

2)przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

 

 • Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,  może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu  lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
 • Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 • Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 • 132. Wyniki egzaminu 

 

 • Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 • Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 • Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej 
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
  w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 • Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 • Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 131 ust. 14 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

 • 133. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

 • Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 • Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
 • Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 • Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 • Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                   i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 • Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie.
 • Szkoła, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 • Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 • Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 • Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz zaświadczeń. 
 • Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 • Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 • Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 
 • W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 • Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 • Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 • Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

 

Rozdział 2
Promowanie i ukończenie szkoły

 • 134. Promowanie i ukończenie szkoły.

 

 • Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 • Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 • Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane
  w klasie programowo wyższej. 
 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim           oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny
  na ocenę końcową celującą.
 • Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
 • Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.
 • Uczeń kończy szkołę jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  którą  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przystąpił do egzaminu.  Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu
  na podstawie odrębnych przepisów.
 • Uczeń kończy szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania. 
 • Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.
 • Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

DZIAŁ VIII

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 • 135.1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.  
 1. 2.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania
  z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 

2)   podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
z harmonogramem dyżurów;

 3)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 1. 4.    W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny
  za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
 2. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz).
 3. 6.   Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
 4. 7.   Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
 5. 8.   Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w którym podano przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły oraz deklarację przejęcia przez  rodzica (prawnego opiekuna) pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia.
 6. 9.    W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich po uprzednim poinformowaniu o zmianie planu rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
 8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,  postępuje zgodnie z instrukcją postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania
  z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 9. Dyrektor szkoły w razie zaistniałego wypadku uczniowskiego postępuje zgodnie
  z instrukcją postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 10. 13.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
  i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
 • 136.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
            1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1)  Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
6)W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie
z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 1. 2.  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1)Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;

4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice ( prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

5)  Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;

6)  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego; 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję. 

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1)nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni
(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku
z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją
do ekspertyzy.

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,
w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 1. W Szkole Podstawowej nr 11 obowiązują procedury szkolne opisujące zachowania
  i metody postępowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach innych niż wymienione w § 136 statutu szkoły. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać.  
 • 137.   Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.
 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
  i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
 2. 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji,

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy
i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy,

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły),

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,

7) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. 3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym
  się w sekretariacie szkoły). 
 2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 3. 5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 4. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 5. 7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce
  po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
 • 138.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach  
 1. Zasady organizacji i bezpieczeństwa zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły znajdują się w regulaminie wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.
 • 139.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia  wprowadza dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców uczniów poprzez zamieszczenie ich na stronie www szkoły.

 

DZIAŁ IX            

Ceremoniał szkolny

 • 140. Szkoła posiada symbole szkolne:

 

 • Sztandar szkoły:

 

 1. sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród uczniów szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów;
 2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
  w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas starszych szkoły podstawowej gwarantujących godne reprezentowanie szkoły;
 3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
 1. Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
 2. Asysta - dwie uczennice
 1. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny
  na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.
 2. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
 3. decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
 4. poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 5. insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 6. sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
 7. podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązaną pod głowicą (orłem);
 8. podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
 9. sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
 10. oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
 11. sztandar oddaje honory:
 1. na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
 2. w czasie wykonywania „Roty”,
 3. gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
 4. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
 5. podczas opuszczenia trumny do grobu,
 6. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
 7. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
 8. w trakcie uroczystości kościelnych.
 1. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.
 2. 3Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli:

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru  i powtarza rotę przysięgi:

Ślubuję być dobrym człowiekiem i kolegą.

Ślubuję dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
i  pracować tak, aby odnieść sukces na miarę swoich możliwości”

4.Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.

 1. 5.   Pożegnanie absolwentów 

Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi.

 Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy: z godnością nosić zaszczytne miano absolwenta Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zdńskiej Woli, 

- Ślubujemy!

Wiernie strzec Jej dobrego imienia i honoru, 

-Ślubujemy!

Dalszą nauką i pracą rozsławiać Twoje imię, 

-Ślubujemy!

jak najlepiej wykorzystywać zdobytą wiedzę i umięjetności w dalszym życiu,

-Ślubujemy

Być dobrym człowiekiem.

-Ślubujemy

 1. 6. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada).

 

 • Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

 

 1. rozpoczęcie roku szkolnego,
 2. ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia (do 31 października),
 3. zakończenie roku szkolnego,
 4. uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
 1. 8. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
 1. Na komendę prowadzącego uroczystość:
 1. „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
 2. „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
 3.  „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
 4. „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu wygłasza formułę :„Przyjmujemy od was sztandar Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
 5. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, sztandar Szkoły Postawowej nr 11 wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

DZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 • 141. 1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 • Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 • 142. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 
 1. dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
 2.  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3.  rady rodziców;
 4.  organu prowadzącego szkołę;
 5.  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

 •   Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

 

 • 143.  Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.